Dro­dzy Piel­grzy­mi, wytraw­ni Tury­ści!

Prze­ży­wajcie wia­rę w dro­dze


Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch do przy­go­dy pielgrzymkowej. Nasze Biu­ro jest odpo­wie­dzią na pra­gnie­nia serc wie­lu wie­rzą­cy­ch chcą­cy­ch pogłę­biać i prze­ży­wać swo­ją wia­rę w „dro­dze” poprzez piel­grzy­mo­wa­nie do miej­sc świę­ty­ch zwią­za­ny­ch z życiem i dzia­łal­no­ścią Chry­stu­sa, obja­wie­nia­mi Maryi oraz świa­dec­twem życia i śmier­ci Świę­ty­ch.


Mamy wszel­kie wyma­ga­ne przez pra­wo doku­men­ty i cer­ty­fi­ka­ty. Orga­ni­zu­je­my i pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gu­je­my piel­grzym­ki (samo­lo­to­we i auto­ka­ro­we) do róż­ny­ch kra­jów i sank­tu­ariów. Słu­ży­my zarów­no zor­ga­ni­zo­wa­nym gru­pom piel­grzym­ko­wym (die­ce­zjal­nym i para­fial­nym), jak i oso­bom indy­wi­du­al­nym. Ofe­ru­je­my wła­sne pro­gra­my piel­grzym­ko­we, ale jeste­śmy też otwar­ci na pro­po­zy­cje poszcze­gól­ny­ch grup i opra­co­wu­je­my na życze­nie klien­tów nowe pro­gra­my. W pro­gra­mie podró­ży zapla­no­wa­li­śmy rów­nież zwie­dza­nie miej­sc waż­ny­ch z punk­tu widze­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, a tak­że miej­sc pięk­ny­ch wido­ko­wo.


Certyfikat bezpieczeństwa

Wyjazd orga­ni­zo­wa­ny przez Biu­ro Piel­grzym­ko­we Rafael-STELLAE MARIS

Orga­ni­za­tor wpi­sa­ny do Reje­stru Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki pod nume­rem Z/57/2015 i posia­da­ją­cy gwa­ran­cję ubez­pie­cze­nia wysta­wio­ną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na kwo­tę 375 309 zł o nume­rze 04.950.476. Bene­fi­cjen­tem gwa­ran­cji jest Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go.

Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne "RAFAEL - STELLAE MARIS" jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 9667.

Akt Zawierzenia

W dniu 7 lute­go 2015 roku Biu­ro piel­grzym­ko­wo — tury­stycz­ne Rafa­el — STELLAE MARIS zosta­ło zawie­rzo­ne Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi, Kró­lo­wej Pol­ski. Msza Świę­ta z zawie­rze­niem odby­ła się w 1-sza sobo­tę mie­sią­ca w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu na Jasnej Gorze o godz. 18.30.

Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej zosta­li powie­rze­ni mie­dzy inny­mi wszy­scy piel­grzy­mi uda­ją­cy się z Biu­rem na okre­ślo­ny szlak piel­grzym­ko­wy.

Wszystkie nasze pielgrzymki

Klik­nij na zdję­cie wybra­nej piel­grzym­ki aby dowie­dzieć się wię­cej szcze­gó­łów!
Facebook