Orędzie, 25 maja 1987 Orędzie, 25 maja 1987

Dro­dzy Piel­grzy­mi, wytraw­ni Turyści!

Prze­ży­wajcie wia­rę w drodze

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch do przy­go­dy piel­grzym­ko­wej. Nasze Biu­ro jest odpo­wie­dzią na pra­gnie­nia serc wie­lu wie­rzą­cy­ch chcą­cy­ch pogłę­biać i prze­ży­wać swo­ją wia­rę w „dro­dze” poprzez piel­grzy­mo­wa­nie do miej­sc świę­ty­ch zwią­za­ny­ch z życiem i dzia­łal­no­ścią Chry­stu­sa, obja­wie­nia­mi Maryi oraz świa­dec­twem życia i śmier­ci Świętych.

Mamy wszel­kie wyma­ga­ne przez pra­wo doku­men­ty i cer­ty­fi­ka­ty. Orga­ni­zu­je­my i pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gu­je­my piel­grzym­ki (samo­lo­to­we i auto­ka­ro­we) do róż­ny­ch kra­jów i sank­tu­ariów. Słu­ży­my zarów­no zor­ga­ni­zo­wa­nym gru­pom piel­grzym­ko­wym (die­ce­zjal­nym i para­fial­nym), jak i oso­bom indy­wi­du­al­nym. Ofe­ru­je­my wła­sne pro­gra­my piel­grzym­ko­we, ale jeste­śmy też otwar­ci na pro­po­zy­cje poszcze­gól­ny­ch grup i opra­co­wu­je­my na życze­nie klien­tów nowe pro­gra­my. W pro­gra­mie podró­ży zapla­no­wa­li­śmy rów­nież zwie­dza­nie miej­sc waż­ny­ch z punk­tu widze­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, a tak­że miej­sc pięk­ny­ch widokowo.

  • Świet­na obsłu­ga, pole­cam wszyst­kim sko­rzy­sta­nie z usług!
  • Pole­cam wszystkim!
    Adrian
Zapo­znaj się
Certyfikat bezpieczenstwa

Wyjazd orga­ni­zo­wa­ny przez Biu­ro Piel­grzym­ko­we Rafa­el-STEL­LAE MARIS
Orga­ni­za­tor wpi­sa­ny do Reje­stru Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki pod nume­rem Z/57/2015 i posia­da­ją­cy gwa­ran­cję ubez­pie­cze­nia wysta­wio­ną przez AXA Ubez­pie­cze­nia Towa­rzy­stwo Ubez­pie­czeń i Rease­ku­ra­cji S.A. na kwo­tę 375 309 zł o nume­rze 04.950.476. Bene­fi­cjen­tem gwa­ran­cji jest Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Małopolskiego.

certyfikat

Biuro pielgrzymkowo -turystyczne "RAFAEL - STELLAE MARIS"

Jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 9667.

Nasze oferty

Kliknij na zdjęcie by wybrać pielgrzymkę. W opisie znajdziesz cenę, program oraz inne ważne informacje.

Page 1 of 2
Facebook